منشور اخلاقی شرکت بازرگانی پیشرو سیاحت

با استعانت از پروردگار متعال، ما کارکنان شرکت پیشرو سیاحت هم پیمان می شویم تا ارزشها و تعهدات ذیل را سرلوحه اخلاق حرفه ای خویش قرار دهیم.

۱. خود را عضوی از اعضای خانواده پیشرو سیاحت دانسته و با ترجیح منافع سازمانی بر منافع شخصی، و مشارکت و مسئولیت پذیری در انجام امور، حداکثر توان و کوشش خویش را در راستای تقویت فرهنگ متعالی سازمانی، و تحقق اهداف عالیه سازمان، مشتریان، ذی نفعان و عموم جامعه، به کار گیریم.

۲. نهایت ادب و نزاکت، گشاده رویی، خلق نیکو، دقت، سرعت، عدالت و انصاف، را در انجام وظایف محوله سازمانی در راستای حفظ کرامت ارباب رجوع، رعایت نماییم.

۳. اعتماد متقابل، مهرورزی، رازداری، امانت داری، نقد پذیری، و برخورد صمیمانه و احترام آمیز را سرلوحه رفتار خود با سایر همکاران قرار دهیم.

۴. لیاقت، شایستگی، خلاقیت، و نوآوری را با ایجاد محیط رقابتی سالم و با نشاط، و ترویج حس آرمان خواهی، و برتری جویی، که به اخلاق حرفه ای مزین باشد، ارتقا دهیم.

۵. به منظور بهبود مستمر کیفیت خدمات و بهره وری و بالندگی سازمان، پیوسته در راستای ارتقاء دانش، توانمندی ها، و مهارت های خود و همکاران کوشش نماییم، و از نظرات و انتقادات ارباب رجوع استقبال نموده و از آن جهت بهبود فعالیت های سازمان بهره گیریم.

۶. سرمایه های فکری و انسانی، تاسیسات، تجهیزات، و اموال سازمان را امانت بدانیم و در راستای استفاده موثر از آنها کوشا باشیم.

۷. خداوند را در همه حالات ناظر بر اعمال و رفتار خویش دانسته و مسئولیت و وظایف محوله را با در نظر گرفتن وجدان کاری، نظم و انضباط، جدیت، و تعهد، به نحو احسن انجام دهیم.